Category Archives Sql

Bu yazıda SQL join ile sorgulama ve kullanılacak türlerinin birbirlerinden farkları üzerinde durulacaktır. Farklı tabloların içeriğini birleştirmek için join işlemi sıkça kullanılır. Ana join türleri inner, left, right ve full outer join işlemleri küme (venn) şeması yöntemi kullanılarak aşağıda anlatılmıştır. Join sorgu örneklerinde kullanılacak customers…

Close